โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวาฟาน ท้องถิ่นอำเภอขามสะแกแสง สถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ รพสต.หนองหัวฟาน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม และประชาชน ในเขตเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 และการกล่าวปฏิญานตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อเป็นการผนึกกำลังต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน ทั้งยั้งเป็นการนำเยาวชน ให้ทราบถึงพิษภัยยาเสพติดและการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ..
——————————————
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน