โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558

        มีวัตถุประเพื่อสงค์ให้ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้มีความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเฝ้าระวัง