โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562-3 พฤษภาคม 2562  เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีเป้าหมายกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563
ดังนั้นเทศบาลจึงได้ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์(สุนัขและแมว) ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน