โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566