โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานจัดฝึกอบรมโ่ครงการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างได้มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานต่อองค์กรภายในและภายนอก