โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ณ วัดหนองหัวฟาน