โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ประจำปี 2559