โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดย เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ เทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง และเทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ