โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร ประจำปี 2562

วันที่ 24 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร ประจำปี 2562 โดย นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (สวนลุงอินทร์) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา