โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2559  ในวันที่ 7 กันยายน 2559  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเผชิญเหตุเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน