โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 ให้กับสถานประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลจอหอ