โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองหัวฟาน