โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑

วันนที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟานเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจอหอ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และฝึกสอนภาคปฎิบัติการใช้อุปกรณ์ในระงับอัคคีภัยให้กับผู้เข้าอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟานนที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟานเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจอหอ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และฝึกสอนภาคปฎิบัติการใช้อุปกรณ์ในระงับอัคคีภัยให้กับผู้เข้าอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน