โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับ สปสช.ตำบลหนองหัวฟาน

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ