โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยมีนายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤษ พิงชัยภูมิ ปลัดอำเภอขามสะแกแสง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และทำกิจกรรมเรียนรู้ในกระบวนการการจัดกิจกรรมสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ ของเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นักเรียน และคณะครูโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง