โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เท

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  โดยมีนายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนายนิรุธ     งอสอน  รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤษ  พิงชัยภูมิ ปลัดอำเภอขามสะแกแสง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และทำกิจกรรมเรียนรู้ในกระบวนการการจัดกิจกรรมสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ ของเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  นักเรียน และคณะครูโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน …