โครงการฟันสวยด้วยมือหนู ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินกิจกรรมโครงการฟันสวยด้วยมือหนู ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในการดูสุขภาพช่องปากของตนเองได้อย่างถูกวิธี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ข้อมูลจาก : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน