โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนบ้านเมืองนาท ดำเนินกิจกรรมโครงการฟันสวย ยิ้มใส ใ่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านเมืองนาท

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในการรักษาความสะอาดในช่องปากและฟันและสามารำนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โดยได้รับงบสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน