โครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วัน ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินกกิจกรรมโรางการ 1000 วัน ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์และดูแลตามเกณฑ์ การฝากครรภ์คุณภาพและเพื่อส่งเสริมการดูแลของหญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 0-2 ปี ครอบครัวเด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีสติปัญญาและพฒนาการสมวัยในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต

โดยได้รับงบสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน