โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองฟาน ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีนายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟานเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯ และมีนางสมหมาย หาญอนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟานบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้แก่ อสม. ในเขตพื้นที่ให้บริการเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพชุมชนและประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการสร้างการมีส่วนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน รวมถึงการเดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกและมอบทรายอะเบตให้ประชาชนด้วย