โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one

วันที่ 7 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ค่ะ