โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)

 

 • ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ.2567  ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟานทั้ง 8 ชุมชน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการออกพบประชาชนในเขตเทศบาลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
 • เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นประโยชน์ หรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของทางราชการ
 • เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตาม การปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน
 • เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในชุมชน และนำข้อมูลที่ได้รับจากทุกชุมชน มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 • สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 407 คน  และเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 20 คน

 

 • ผลจากการมีส่วนร่วม

ผู้มีส่วนร่วมแต่ละหมู่บ้านได้เสนอปัญหาและความต้องการในการเสนอโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

 • ชุมชนหนองหัวฟาน เสนอจำนวน            12      โครงการ
 • ชุมชนกลางบ้านสามัคคี เสนอจำนวน          9        โครงการ
 • ชุมชนดอนตำแย เสนอจำนวน            15      โครงการ
 • ชุมชนดอนทะยิงหนองน้ำรั่ว เสนอจำนวน            18      โครงการ
 • ชุมชนหินตั้งหัวหนอง เสนอจำนวน            8        โครงการ
 • ชุมชนดอนม่วง เสนอจำนวน            15      โครงการ
 • ชุมชนเมืองนาท เสนอจำนวน            15      โครงการ
 • ชุมชนตลุงหว้า เสนอจำนวน            9        โครงการ

 

(๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

-ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ ตลอดจนกำหนดเกณฑ์การพัฒร่ให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา โดยใช้เวทีการจัดประชาคมเป็นเครื่องมือ

-เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ กำหนดแผนและโครงการต่างๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ภาพกิจกรรมโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :