โครงการรู้เท่าทันมะเร็งร้าย โดยชุมชนมีส่วนร่วม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินกิจกรรมโครงการรู้เท่าทันมะเร็งร้าย โดยชุมชนมีส่วนร่วม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน เพื่อกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งท่อน้ำดี ให้รับการรักษได้อย่างทันท่วงที โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุกหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน