โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566

24 เมษายน ของทุกปี วันเทศบาล
เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวหาน นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี นายประคอง เงื่อนกลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง อ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2566 วันที่ 24 เมษายน 2566
#เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน