โครงการสำนักงานสีเขียว

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ดำเนินดครงการสำนักงานสีเขียว โดยร่วมระกาศเจตนารมณ์ เลิกใช้โฟมลดถุงพลาสติก