โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ

วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ได้จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเขตเทศบาลในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะค่ะ