โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีกลุ่มเป้าหมายชุมชนกลางบ้าสามัคคี ชุมชนหนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า ณ ศาลากลางบ้านหนองหัวฟาน