โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา ประจำปีงบประมาณ 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะร่างกายของประชาชนและส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ข้อมูลจาก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม