โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ ป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดโครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ ป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร  โดยมีนายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เทศบาล เข้าร่วมกิจกรมในครั้งนี้  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศิวะยุทธ สิงห์ปรุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและทีมวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 และปีที่ 5  เข้าร่วมรับฟังการอบรม  ในวันที่ 15 มีนาคม  2564  ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน