โครงการหนองหัวฟานร่วมใจ ปลอดภัยจากโควิด-19 วิธีชีวิตแบบ New Normal

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินกิจกรรมโครงการหนองหัวฟานร่วมใจ ปลอดภัยจากโควิด-19 วิธีชีวิตแบบ New Normal วันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตัวเองแบบ New Normal และให้ชุมชนปลอดภัยจากโควิด 19