โครงการหมู่บ้านสานฝันเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านสานฝันเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้แนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤษณ์ พิงชัยภูมิ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักกงานปกครองชำนาญการ) และเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ อำเภอขามสะแกแสง ถ่ายทอดและบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียง จากนายไชยวัฒน์ สมัยกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างแปลงสาธิตเพื่อปลูกพืชตามฤดูกาล เพื่อสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนทั่วได้ศึกษาหาความรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 🏠👩‍👩‍👦‍👦🌳🌳🌳🌷🌷🌻🌻🌻🌻🌻
———————————————————
ภาพข่าว : งานการเกษตร สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหนองหัวฟาน