โครงการอบรมแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า

วันที่ 25 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า

ได้รับความรู้จากวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา