โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีการศึกษา 2565

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 

ข้อมูลจาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน