โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)เพื่อเป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ
คุณสมบัติและเอกสารที่ใช้ในการสมัครมีดังนี้
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์(กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย)
– เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
ขอเชิญค่ะสำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดดังกล่าวท่านสามารถสมัครได้ที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)เพื่อเป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ
คุณสมบัติและเอกสารที่ใช้ในการสมัครมีดังนี้
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์(กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย)
– เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
ขอเชิญค่ะสำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดดังกล่าวท่านสามารถสมัครได้ที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ