โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้สนับสนุนงบประมาณโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมเพื่อลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา