โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

        โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวที่ยากจน

คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์

1 เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง  30  กันยายน 2559

2 พ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหยึ่งมีสัญชาติไทย

3 มีรายได้ต่อคนต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคนต่อปี

4 ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลหรือเป็นเกษตรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่

5  ไม่ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ กองทุนประกันสังคม

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ (แบบ ดร. 01) ได้รับที่ลงทะเบียน

2 แบบ รับรองสถานนะครัวเรือน (แบบ ดร. 02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์

4 สำเนาเอกสารฝากครรภ์หรือสมุดบัญทึกสุภาพแม่และเด็ก หน้า 1

5 สำเนาใบสูติบัตร ยื่นหลังคลอด

6 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก กรณีประสงค์จะรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 044-971 222 ต่องานพัฒนาชุมชน