โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21-24,28-31 สิงหาคม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566