โครงการเทศบาลออกพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการเทศบาลออกพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทั้ง 12 ชุมชน )

ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่นและขอความเห็นชอบจากประชาชนในการเพิ่มเตมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และเป็นการออกพื้นที่พบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย วิธีการปฎิบัติของทางราชการ ให้บริการชำระภาษี และเปิดโอกาศให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงตอบข้อซักถามจากประชาชน และแจ้งผลการดำเนินงานของเทศบาลที่ผ่านมาให้ประชาชนได้รับทราบค่ะ