โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ดำเนินโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่

โดยมีชุมชนหนองหัวฟาน เป็นชุมชนนำร้่องในการดำเนินกิจกรรม