โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลตำบลใหญ่

โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลตำบลใหญ่ ในวันนี้กิจกรรมคัดแยกขยะของชุมชนดอนตำแย ทุกวันที่ 7 ของเดือน เดือนนี้เป็นเดือนที่ 5 ของการคัดแยกขยะต้นทาง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน