โครงการเสริมสร้างความรู้รอบด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้รอบด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถหยุดยาได้และให้ผู้ป่วยเรื้อรังปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน