โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
นักเรียนผุ้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่องกฎหมายสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ โดยนายปราการ ถุงพุทซา นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และทำกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้สูงอายุ และการทดสอบก่อนเรียน
——————————–
ภาพข่าว : งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน