โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทำกิจกรรมระบายสีบริหารกล้ามเนื้อและข้อมือ และเต้นบาสโลบออกกำลำงกาย และเรียนพูดภาษาอังกฤษโดยนักเรียนผู้สูงอายุเป็นผู้สอนเอง
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล