โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ได้รับเกียรติจากนางสาวชุติกาญจน์ บุญยืน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มาเป็นวิทยากร สอนการออกกำลังกายและกิจกรรมร้องเพลงโคราชให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา