โครงการให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้จัดทำโครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำประงบประมาณ 2559

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1 อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี

2 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการชำระภาษีและข้อมูลต่างๆ

3 เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาชำระภาษีให้ตรงเวลา

4  เพื่อสำรวจพื้นที่จริงและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อน้ำมาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

5  เพื่อเร่งรัดและจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ระหว่างวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2559  – 2 มีนาคม 2559   รวมระยะเวลา 7 วัน

ตามสถานที่โครงการเทศบาลพบประชาชน ดังนี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าบ้านนางสุทิน ไกรอ่ำ   ชุมชนหนองหัวฟาน และชุมชนกลางบ้าน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าบ้านนางสติม เกียรติฉลอง ชุมชนดอนตำแยรวมใจ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลางบ้านดอนทะยิง   ชุมชนดอนทะยิง และชุมชนหนองน้ำรั่วรุ่งเรือง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 17.00 น. ณ ลานข้างบ้านนายชัชวาลย์  วิทยาบำรุง ชุมชนหินตั้ง และชุมชนหัวหนอง

งันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าบ้านนางแพง กึ่งสำโรง  ชุมชนดอนม่วง

วันที่ 1 มีนาคม 2559  เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลางบ้านตลุงหว้า  ชุมชนตลุงหว้า

วันที่ 2 มีนาคม 2559  เวลา 17.00 น.  ณ ศาลาวัดบ้านเมืองนาท ชุมชนบ้านเมืองนาท และ บ้านน้อย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าบ้านนางสุทิน ไกรอ่ำ   ชุมชนหนองหัวฟาน และชุมชนกลางบ้าน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าบ้านนางสติม เกียรติฉลอง ชุมชนดอนตำแยรวมใจ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลางบ้านดอนทะยิง   ชุมชนดอนทะยิง และชุมชนหนองน้ำรั่วรุ่งเรือง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 17.00 น. ณ ลานข้างบ้านนายชัชวาลย์  วิทยาบำรุง ชุมชนหินตั้ง และชุมชนหัวหนอง

งันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าบ้านนางแพง กึ่งสำโรง  ชุมชนดอนม่วง

วันที่ 1 มีนาคม 2559  เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลางบ้านตลุงหว้า  ชุมชนตลุงหว้า

วันที่ 2 มีนาคม 2559  เวลา 17.00 น.  ณ ศาลาวัดบ้านเมืองนาท ชุมชนบ้านเมืองนาท และ บ้านน้อย