โครงการ การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแอร์โรบิคแดนซ์ประกอบห่วงฮูลาฮูป ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดกิจกรรมโครงการ การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแอร์โรบิคแดนซ์ประกอบห่วงฮูลาฮูป ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรีให้แข็งแรง ส่งเสริมสุขภาพจิตรที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ข้อมูลจาก : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน