โครงการ จิตอาสาพระราชทาน ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ “

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ “โดยจัดให้มีกิจกรรม( Big Cleaning Day )เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและให้หน่วยงานมีความสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการปรับสภาพแวดล้อมให้เกิดสภาพที่ดี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน