โคราชเมืองสะอาด กับกิจกรรมธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

โคราชเมืองสะอาด กับกิจกรรมธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่รับฝากขยะที่ชุมชนดอนตำแย ชุมชนเมืองนาทตะวันออก ชุมชนเมืองนาทตะวันตก และชุมชนบ้านน้อย