โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

บรรยากาศวันแรกของการเปิดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่เดือน มกราคม-สิงหาคม 2560 ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30- 15.00 น. เป็นต้นไป