โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน วันนี้ฟังการบรรยายจากนายประคอง เงื่อนกลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน และกิจกรรมซัอมรำโทนค่ะ